Όροι & Προυποθέσεις Διαγωνισμού «ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ BLACK FRIDAY 2018»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ 2 ΤΑΞΙΔΙΑ – 2 ΑΤΟΜΩΝ – 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΞΙΑΣ 200€ (ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ) ΕΚΑΣΤΟ

          ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ.  BLACK FRIDAY 2018»

 

 1. Ο Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.» που εδρεύει στην Λάρισα, οδός Ερ. Σταυρού αριθμός 17 (εφεξής αποκαλούμενος ο «Διοργανωτής Συνεταιρισμός»), διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση υπό τον τίτλο «ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. BLACK FRIDAY 2018» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο (site) του Διοργανωτή Συνεταιρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nesytherm.gr.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή Συνεταιρισμό καθώς και οι συνεταίροι του Συνεταιρισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

 

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 και από ώρα 08:00 έως 14:00 & 17:00 έως 20:30, της ιδίας ημέρας.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 και κατά την διάρκεια των ωρών, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3, κάθε πελάτης του Συνεταιρισμού ο οποίος θα προβεί σε αγορά/παραγελία προϊόντων αξίας 100€ (εκατό ευρώ) και άνω, αυτόματα θα συμμετάσχει στην κλήρωση για 2 ταξίδια, 2 ατόμων, 2 διανυκτερεύσεων σε προορισμό εντός Ελλάδας, αξίας 200€ (διακοσίων ευρώ) έκαστο. Η πιστοποίηση της συμμετοχής θα γίνεται ως ακολούθως : Με την αγορά/παραγγελία προϊόντων αξίας 100€ (εκατό ευρώ) και άνω θα τοποθετείται ένας αυτοκόλλητος λαχνός στο πίσω μέρος του παραστατικού αγοράς [Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγιο Πώλησης ή Παραγγελία ( η οποία παραγγελία θα ολοκληρωθεί σε αγορά έως την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης)]. Παράδειγμα, εάν η αγορά είναι της τάξεως των 100€ θα τοποθετείται ένας (1) αυτοκόλλητος λαχνός, εάν η αγορά είναι 300€ θα τοποθετούνται τρείς  (3) αυτοκόλλητοι λαχνοί κ.ο.κ. Στη συνέχεια ο πελάτης θα δίνει τα στοιχεία του (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, e-mail) στους υπεύθυνους του καταστήματος (για τον διαγωνισμό ορίζονται ο Γ. Διευθυντής του Συνεταιρισμού και ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών), προκειμένου να ειδοποιηθεί μετά την διαδικασία της κλήρωσης εφόσον έχει κληρωθεί σε αυτήν.

 

 1. Όλες οι συμμετοχές (τα αντίστοιχα αποκόμματα των λαχνών που έχουν τοποθετηθεί στα παραστατικά των πελατών), θα τοποθετηθούν σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/11/2018 και ώρα 19:00 μμ. στα γραφεία του Διοργανωτή Συνεταιρισμού, παρουσία των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και της Νομικής Συμβούλου και η οποία θα αναδείξει αποκλειστικά δυο (2) τυχερούς, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς μέσω του e-mail ή με γραπτό μήνυμα SMS, που είχαν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nesytherm.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση του.

 

 1. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα κερδίσουν τα εξής δώρα (εφεξής αποκαλούμενα τα «Δώρα»): «2 ΤΑΞΙΔΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αξίας 200€ (διακοσίων ευρώ) έκαστο.

 

 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα Δώρα παραλαμβάνονται από τους τυχερούς αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου σχετικού αποδεικτικού.

 

 1. Εάν οι τυχεροί αρνηθούν τα Δώρα τους ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή τους εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους.

 

 1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός γι’ αυτή την προωθητική ενέργεια, δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των Δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα Δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι τυχεροί.

 

 1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός Δώρου ή τμήματος αυτού.

 

 1. Ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή του μέσω του τύπου ή και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά τον απόλυτο αυτού κρίση, λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά μεταξύ άλλων και η αδυναμία διεξαγωγής του Διαγωνισμού για τεχνικούς λόγος οφειλόμενους, είτε στο Διοργανωτή Συνεταιρισμό, είτε σε τρίτους άμεσα εμπλεκόμενους, καθώς και οι λόγοι γενικά που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων.

 

 1. Ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας συμμετοχών ή συμμετοχών που δεν ελήφθησαν ή δεν καταγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο κατά την περίοδο Διάρκειας του Διαγωνισμού.

 

 1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή Συνεταιρισμό για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα, ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο τα ονόματα των τυχερών και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτών, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δώρων, η δε συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 2. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του εν λόγω Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και δ) κινητό τηλέφωνο, για λόγους επικοινωνίας με τους αναδειχθέντες από την κλήρωση τυχερούς. Ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής Συνεταιρισμός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη διεύθυνση του Διοργανωτή Συνεταιρισμού και να ασκήσει τα δικαιώματά του περί ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/ διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.
2018-11-20T08:39:20+00:00